Avatar

ข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน

แบบรายงานที่ 4-6 แบบฟอร์มลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกข้อมูล) กลับหน้าแรก
พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศฯ กรมการปกครอง
Avatar

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน