Thai Qm
 
MAP

แผนที่ภาพรวม (ระดับอำเภอ) ที่แสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อฯ ที่เกิดจากการแพร่ระบาดภายในพื้นที่จังหวัด ที่ยังคงรักษาอยู่ ณ ปัจจุบัน ในวันที่บันทึกข้อมูล

 
 
หมายเหตุ: ไม่นับผู้ติดเชื้อฯ ที่ติดเชื้อฯ จากต่างพื้นที่จังหวัด/รับมารักษาจากต่างพื้นที่จังหวัด
ประมวลผลข้อมูลประจำวัน ณ เวลา 19.00 น.
  0    1-10 11-50 51-100 มากกว่า 100
ผู้ติดเชื้อฯ ที่เกิดจาก
การแพร่ระบาด
ภายในพื้นที่
จำนวนอำเภอ
878
0 393
(44.76%)
1-10 193
(21.98%)
11-50 136
(15.49%)
51-100 40
(4.56%)
  มากกว่า 100 116
(13.21%)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อฯ รายหมู่บ้าน : โดยกรมการปกครอง
ข้อมูลผู้ติดเชื้อฯ รายชุมชน : โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พัฒนาระบบ : โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กรมการปกครอง
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)