Thai Qm
 
MAP

แผนที่ภาพรวม (ระดับจังหวัด) ที่แสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อฯ ที่เกิดจากการแพร่ระบาดภายในพื้นที่จังหวัด ที่ยังคงรักษาอยู่ ณ ปัจจุบัน ในวันที่บันทึกข้อมูล

 
 
หมายเหตุ: ไม่นับผู้ติดเชื้อฯ ที่ติดเชื้อฯ จากต่างพื้นที่จังหวัด/รับมารักษาจากต่างพื้นที่จังหวัด
ประมวลผลข้อมูลประจำวัน ณ เวลา 19.00 น.
  0    1-10 11-50 51-100 มากกว่า 100
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
ผู้ติดเชื้อฯ ที่เกิดจาก
การแพร่ระบาด
ภายในพื้นที่
จำนวนจังหวัด
76
  0 3
(3.95%)
  1-10 2
(2.63%)
  11-50 11
(14.47%)
  51-100 11
(14.47%)
  มากกว่า 100 49
(64.47%)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อฯ รายหมู่บ้าน : โดยกรมการปกครอง
ข้อมูลผู้ติดเชื้อฯ รายชุมชน : โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พัฒนาระบบ : โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กรมการปกครอง
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)